Filozofija


Broj proizvoda:
Sortiraj:
Od zvezdanog neba do moralnog zakona

Autor: Dragan Pavolović

"Što češće i duže o njima mislimo dve stvari uvek ispunjvaju dušu novim i rastućim divljenjem i strahopoštovanjem: zvezdano nebo iznad mene i moralni zakon u meni.” - Imanuel Kant

990 RSD  792 RSD

Ovde se stiče raj : duhovna kazivanja starca Tadeja

Autor: Starac Tadej

U ovoj knjizi možete pročitati, nova, prvi put štampana kazivanja Oca Tadeja. Tonski zaspisi,koje sam skupio, a priličan deo lično snimio, objavljeni su delimično na talasima Radio Beograda u okviru emisije "Talasi neba".

490 RSD  392 RSD

Kult ratništva i kult materinstva

Autor: Maja Kandido - Jakšić

Da bi se bolje razjasnila misteriozna epistemologija rata i da bi se bolje razumelo aberantno, nehumano ljudsko ponašalje, Kandido - Jakšić Maja analizira društvene, psihološke i političke mehanizme koji omogućavaju da normalne osobe mogu prihvatiti ratnu ideologiju i realizaciju najstrašnijih dela.

1.320 RSD  1.056 RSD

Emanacije : polemički spisi o pokušajima prevrednovanja čoveka i društva

Autor: Aleksa Vukašinović

Čovek je relaciono biće. Spoznavanjem relacionosti čoveka otvara se mogućnost za pravilno definisanje čoveka i njegovih društvenih emanacija. To je dobro znao Platon kada je u Državi zaključio da na čelu jedne političke zajednice moraju biti filozofi (mislioci), koji ne smeju imati pri¬vatnu svojinu, jer je njihov relacioni karakter takav da mogu upravljati samo ukoliko su u potpunosti vični svojim kontemplativnim prirodama. To su ljudi plodnih razgovora.

770 RSD  616 RSD

Dete i voda : priče o filozofiji Stare Kine

Autor: Radosav Pušić

Čijim to očima gledamo svet? Čijim mislima pletemo priče? Odakle suze na našim licima? Šta nas to uvlači u ponore tajne? Čemu se smejemo? Šta preziremo? Koga molimo za pomoć?

1.540 RSD  1.232 RSD

Neozbiljno / Preozbiljno

Autor: Jana Ševkušić

Oprez, ova knjiga može da bude opasna po konzervativce. Za ljude bez predrasuda ova knjiga može da bude inspiracija, otelotvorenje. U redu, preterujem, ovo su ionako reči jedne 13-godišnje balavice koja nije prihvaćena u društvu.

400 RSD  320 RSD

Ji đing ili Knjiga promena

Prevod: Igor Dunjić

Klasična knjiga mena ili Klasična knjiga promena (Jiđing ) ili Knjiga promena je od samih početaka, i na Istoku i na Zapadu, ponela opis „tajanstvene" i „zbunjujuće" knjige. Ima istraživača koji je stavljaju isključivo u krug konfucijanskih klasičnih spisa. Činjenica da je nastajala vekovima pre nego je konfucijanizam kao društveni fenomen i filozofski pravac zaživeo dovoljan je razlog da se Klasična knjiga mena smesti u daleko širi okvir.

2.750 RSD  2.200 RSD

Kosmička šara : o lepom u filoz

Autor: Radosav Pušić

Svaki put kada se izvodi ova „sveta igra", ontološki i egzistencijalno se utemeljuje, situira stvarnost za koju ta igra/ples važi. Ona životu pripada bitno, ne kao nešto što mu je pridodato, spoljašnje i manje važno, već kao ono unutarnje i iskonsko po čemu i kroz šta život uopšte i jeste život.

660 RSD  528 RSD

Dao ljubav : oblaci I kiša

Autor: Radosav Pušić

U Dаou ljubаvi se sаmo u opuštenom stаnju, kroz prаksu, energijа pokreće kа višem nivou u telu i preobrаžаvа u duhovnost. Ne trebа se usredsrediti nа um, već nа telo i dodir. Osetiti toplinu kojа teče, osetiti vibrаcije ćijа, ljubаvi kojа teče, energije u preplitаnju. 

880 RSD  704 RSD

O patnji i pamćenju : izabrani antropološki eseji

Autor: Bogoljub Šijaković

U nevelikoj knjizi se raspravlja o velikim problemima čija se rešenja oduvek traže u teološkim, filozofskim i naučnim istražanjima. Autor se ograničava na neka od pitanja od bitnog značaja i značenja za savremeni život.

1.100 RSD  880 RSD

Renesansna filozofija : experimentum mediaetatis

Autor: Ratko Nešković

Istraživanja u knizi Srednjovekovna filozofija su pokazala da srednjovekovlje nije moglo da se svede na padovanski aristotelizam, firentinski platonizam ili pariski sholasticizam, odnosno na Zapad...

1.430 RSD  1.144 RSD

Ogledi iz filozofske psihologije

Autor: Leon Kojen

Ova knjiga razmatra neka od otvorenih pitanja koja se tiču logičke prirode i epistemoloških odlika psiholoških pojmova

0 RSD

Religija I-II

Autor: Đuro Šušnjić

Prvi put je jedan autor načinio sveobuhvatnu analizu religije u svetskim okvirima. Đuro Šušnjić važi za najboljeg filozofa i sociologa religije kod nas. Ova dvotomna studija je potvrda takvog stava.

4.400 RSD  3.520 RSD

Ribari ljudskih duša

Autor: Đuro Šušnjić

Ako bi posledice duhovnog nasilja bilo moguće posmatrati kao i posledice telesnog nasilja, onda bismo ubrzo ustanovili da u svetu živi neuoporedivo više duhovnih nego telesnih bogalja.

0 RSD

Nedovršen razgovor : ogledi iz teorije istorije

Autor: Đuro Šušnjić

Srećna je okolnost što se prihvatio pisanja dela o teoriji istorije profesor dr Đuro Šušnjić, naučnik široke filozofske kulture i originalne kritičke misli.

0 RSD

Hermogenove i Priscijanove pripremne vežbe za besednike

Autor: Dušan Popović

U ovoj studiji autor, saradnik na Odeljenju za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu, pokušava da izvede izvesne zaključke o njenoj osnovnoj temi - odnosu između dvojice pisaca retoričkih priručnika: Hermogena na helenskoj i Priscijana na rimskoj strani.

550 RSD  440 RSD

Dijalog i tolerancija

Autor: Đuro Šušnjić

Jedan uistinu dijaloški način mišljenja, verovanja i delanja imao bi za posledicu da među misliocima ne bi bilo dogmatika, među vernicima fanatika, među političarima tirana.

0 RSD

Srednjovekovna filozofija

Autor: Ratko Nešković

Istraživanja u knizi Srednjovekovna filozofija su pokazala da srednjovekovlje nije moglo da se svede na padovanski aristotelizam, firentinski platonizam ili pariski sholasticizam, odnosno na Zapad Zapada, nego je to bilo jedno široko, raznovrsno i protivrečno misaono kretanje koje se odvijalo između Damaska, na jugu, i dalekih prostora Irske u čijim manastirima se izučavao grčki jezik i prevodila dela svetih otaca sa istočnohrišćanskih prostora.

1.430 RSD  1.144 RSD

Sumrak idola : ili kako se filozofira čekićem

Autor: Fridrih Niče
Prevod: Dragomir Perović

"...Ovo delo - sam naslov to otkriva - pre svega je okrepljenje, sunčana pega, skok u stranu, u dokolicu jednog psihologa.A možda i novi rat? I da li će se tragati za novim idolima?...

0 RSD

Metodologija : kritika nauke

Autor: Đuro Šušnjić

Sveobuhvatan udžbenik iz Metodologije urađen za studente filozofije i sociologije, ali i za sve druge studente humanističkih nauka.

0 RSD

Žetva značenja

Autor: Đuro Šušnjić

U ovoj knjizi objedinjena su, sa neznatnim dopunama, četiri ogleda, koja su prethodno bila objavljena, kao posebna izdanja, u Čigoja štampi 1997. godine. To su: Simboli – zaboravljena značenja, Svetac kao metafora, Molitva i Trojica protiv Jednoga.

0 RSD

Drama razumevanja : od kulture govora prema kulturi razgovora

Autor: Đuro Šušnjić

Profesor dr Đuro Šušnjić naučnik je široke filozofske kulture i originalne kritičke misli. Opterećen je dugogodišnjim istraživačkim nemirom i stolećima tuđe mudrosti. On je predstavnik ponižene misli, a ponižena je svaka misao koja nije zvanična.

0 RSD

Sokrat : život za istinu

Autor: Đuro Šušnjić

"Sokrata, tu znamenitu pojavu, imaćemo da osvetlimo bliže, pre svega, njegov život; ili, štaviše njegov se život prepliće sa značajem koji on ima u filozofiji."

0 RSD

Cvetovi i tla

Autor: Đuro Šušnjić

Duhovni čovek vidi svet drukčije od ostalog sveta: mnogi gledaju, samo on vidi! Oni gledaju pojave, on sagledava suštinu.

0 RSD

Znati i verovati

Autor: Đuro Šušnjić

Ima pitanja na koja se ne mogu naći odgovori u okvirima sistema znanja, već samo u okvirima sistema verovanja.Zbog toga se i oni koji čine razum jednog društva okreću veri kad se uvere da je razum ograničen: vera govori o onome o čemu razum ne može da govori!

0 RSD

Otpori kritičkom mišljenju

Autor: Đuro Šušnjić

Nastali su kroz stalan razgovor sa drukčijim vrednostima i teorijskim stanovištima. Moj duh je bio i ostao otvoren za nova i drukčija iskustva, teorije i metode, u jedno vreme kad se drugo i drukčije smatralo greškom i grehom.

0 RSD